Akhaonto ya Mokitlane ya HomeChoice
Ditlhoko le Dipehelo

Ditokelo tsa hao tsa ho reka di sireleditswe


Ditlhoko le dipehelo tsena ("ditlhoko") di laola homechoice ya hao ("homechoice" kapa "rona" kapa "rona") phumantsho ya mokitlane ("phumantsho ya mokitlane") e tla sebetsa bakeng sa ditheko tsohle tsa mokitlane tsa thepa ho tswa ho homechoice tlasa phumantsho ena ya mokitlane.

1. Selelekela

Re fana ka phumantsho e ntjha ya mokitlane ho wena hore o kgone ho lefella thepa le ditshebeletso tse rekilweng ho rona ka mokitlane nakong e kgonehang e lekantsweng, ntle le ho kena tumellanong e ntjha ya mokitlane lekgetlo ka leng ha o batla ho reka ho tswa homechoice.

Bareki ba batjha ba bulang mokitlane ba tla fuwa setatemente sa pele ho tumellano le khoteishene ("khoteishene") se tekang dintlha tse qollehileng tsa phumantsho ya hao ya mokitlane (ho kenyeletswa sekgahla sa tswala se sebetsang, meedi ya phumantsho ya mokitlane, ditefiso le difello dife kapa dife, dipehelo tsa tefo le tlhahisoleseding e nngwe ya bohlokwa ya tsa ditjhelete). Khoteishene, mmoho le dipehelo tsena, di tla theha tumellano ya mokitlane ("tumellano") e sebetsang bakeng sa ditheko tsohle tse entsweng phumantshong ya mokitlane.

homechoice e fana ka metjha e fapaneng bakeng sa hao hore o kene tumellanong le rona le hore o reke ho rona, ho kenyeletswa metjha ya elektroniki le ya mohala.

Moo ho lokelang, tumellano e ipapisitse le Molao wa Naha wa Mekitlane Nmr. 34 wa 2005 ("Molao wa Naha wa Mekitlane"), le dihlomathiso tsa oona kapa o motjha o ka etswang nako le nako.

Ka kopo bala ka hloko bobedi ba dipehelo tsena hore o utlwisise maemo, ditlhoko, boitlamo le ditjeo tsa ho sebedisa phumantsho ya mokitlane. Haeba o na le dipotso dife kapa dife tse mabapi le tumellano ka kopo ikopanye le rona ka ho re letsetsa ho 0861 466 324 kapa ka ho romela imeile ho contact@homechoice.co.za.

2. Meedi ya Mokitlane

Pele o ka kena tumellanong le rona lekgetlo la pele, re etsa tekanyo ya bokgoni ho fumana meedi e lokelehang ya mokitlane e ka sebetsang bakeng sa phumantsho ya hao ya mokitlane, ho ipapisitswe le ditlhoko tsa Molao wa Naha wa Mekitlane.

Re tla fana ka moedi wa mokitlane wa "hajwale" le moedi wa mokitlane o "hodimodimo" phumantshong ya hao ya mokitlane, ka ho ipapisa le tlhahisoleseding eo o re fileng yona, maemo a hao ho tsa mekitlane le kotsi ho latela dipehelo tsa Molao wa Naha wa Mekitlane.

Ka tshebetso, meedi ya mokitlane e sebetsa ka tsela e latelang:

 • Moedi o hodimodimo wa tjhelete ya mokitlane eo o ka rekang ka yona ho latela ditefello tse sebeditsweng tsa kgwedi le kgwedi. Leha ho le jwalo, e le hore re sebetse phano ya mekitlane ka tsela e nang le boikarabello le ho aha dikamano tsa nako e telele le bareki, re ka nna ra fana ka moedi wa hajwale o tlase ho wena.
 • Moedi wa hajwale wa mokitlane ke moedi wa nnete wa hao ho rona ka nako efe kapa efe e fanweng, mme o ka ba tjheleteng e tlasana ho feta moedi o hodimodimo wa mokitlane ho latela boemo ba hao ba tsa kotsi jwalo kaha re bo lekantse ho latela leano la kahare la phano ya mekitlane.

Re ka nna ra hana ho dumella teransekshene ya theko haeba o tlotse moedi wa hao wa hajwale wa mokitlane. Re ka nna ra eketsa, ka boikgethelo ba rona, moedi o hodimodimo le/kapa wa mokitlane wa hao wa hajwale nakwana haeba o kopa keketso ena hore o reke thepa kapa ditshebeletso tse neng di tla baka hore o tlole (me)moedi wa hao. Haeba ho etsahala hore re amohele theko ya thepa e bakang hore o tlole (me)moedi wa hao wa mokitlane, sena ha se bolele hore re atolositse (me)moedi wa mokitlane wa hao bakeng sa nako yohle mme (me)moedi wa mokitlane o neng e sebetsa pele o tla busetswa hang ha balanse e setseng e le ka tlase ho meedi e neng e sebetsa pele ho keketso eo, ka nako yohle ho ipapisitswe le Molao wa Naha wa Mekitlane.

O tlameha ho re tsebisa haeba o ba le phetoho ya maemo e amang ka tsela e seng ntle bokgoni ba hao ba ho lefella phumantsho ya hao ya mokitlane, kapa haeba tlhahisoleseding e fanweng ho rona tekanyong ya hao ya bokgoni ba mokitlane e se e sa nepahala.

Ho eketsa moedi wa hao wa mokitlane: re ka nna ra eketsa moedi wa hajwale wa mokitlane phumantshong ya hao ya mokitlane ho fihlela moedi o hodimodimo wa mokitlane ka boikgethelo ba rona ntle le ho o fa tsebiso. Moedi o hodimodimo wa mokitlane wa hao o ka nna wa eketswa ka kopo kapa tumello ya hao, ho ipapisitswe le ditlhoko tsa Molao wa Naha wa Dikoloto. Re ka nna ra sebedisa keketso e sebetsang ka ho iketsahalla ya moedi o hodimodimo wa mokitlane wa hao haeba o dumela hore ho be le keketso ena.

Ho fokotsa moedi wa hao wa mokitlane: ka nako efe kapa efe o ka fokotsa moedi o hodimodimo wa mokitlane ka ho re romela kopo le ho lefa tjhelete efe kapa efe e sa ntseng e saletse phumantshong ya hao ya mokitlane e ka hodimo ho moedi o hodimodimo o hlophisitsweng botjha wa mokitlane, mme re tla sebetsa kopo ena nakong ya matsatsi a 30 kamora hore re fumane taelo ya hao.

Kamora tsohle o jara boikarabello bakeng sa ho laola meedi ya hao ya mokitlane.

3. Ho fihlella le ho Sebedisa Akhaonto ya Mokitlane

Re ka nna ra o fa dintlha tse sireletsehileng tsa ho kena akhaontong ya hao webosaeteng ya rona, mme o ka kgona ho fihlella phumantsho ya mokitlane ya hao ka dintlha tsena tse sireletsehileng tsa ho kena akhaontong ya hao webosaeteng. Haeba o sebedisa webosaete ho kena akhaotong ya hao, o amohela boikarabello bo phethahetseng ba ho boloka dintlha tsena, mabitso a mosebedisi (di-username) le diphasewete di bolokehile le ho ba sephiring, mme o tlameha ho re tsebisa hanghang haeba ho bile le, kapa haeba o belaella hore ho bile, ho rojwa ha tshireletso kapa sephiri.

Ka ho dumellana le dipehelo tsena o ikana hore:

 • o fuwe tlhahisoleseding e feletseng le ya nnete mabapi le dintlha tsohle tse mabapi le wena, tsa ditjhelete le tsa akhaonto;
 • ha o a etsa kopo bakeng sa taelo ya ho tsamaisetswa ditjhelete, mme hajwale ha o tlasa dikeletso tsa dikoloto kapa tlhahlobelo-botjha ya dikoloto;
 • o senotse tlhahisoleseding yohle e hlokehang ho rona hore re etse tekanyo e nepahetseng ya bokgoni ba hao ba ho lefella dikoloto;
 • meedi e rerilweng ya mokitlane le dipehelo tsa ditefello tse tumellanong ena di keke tsa baka hore o imelwe ke dikoloto; mme
 • o tla re tsebisa hanghang haeba maemo a fetoha mme a baka hore diphatlalatso dife kapa dife tse ka hodimo mona e se hlole e ba tsa nnete le ho nepahala ha o sa ntse o na le phihlello ho phumantsho ya mokitlane.

Ha o a lokela ho fa motho ofe kapa ofe e mong tumello ya hore a sebedise phumantsho ya hao ya mokitlane lebitsong la hao – phumantsho ya hao ya mokitlane ke ya hao o le mong feela.

Kgutliso, puseletso efe kapa efe ya tjhelete kapa tokiso e mabapi le thepa e rekilweng e tla sebetswa ho latela leano la rona le ka thoko la kgutliso ya thepa le puseletso ya tjhelete. Haeba thepa e kgutliswa ka tsela e lokelang bakeng sa puseletso ya tjhelete kamora hore e rekwe ka ho sebedisa phumantsho ya mokitlane, tjhelete ya puseletso e tla lefuwa akhaontong ya mokitlane.

Ho latela dikgutliso dife kapa dife, thuo ya thepa e tla fetela ho wena hanghang kamora hore homechoice e amohele karolo ya tjhelete ya theko. Kotsi bakeng sa thepa, e fetela ho wena ha o fumana thepa. Ntle le moo se fapaneng le mona se pakilweng, noutu ya phano ya thepa e tla ba bopaki ba hore o fuwe thepa.

Lekgetlo ka leng ha o sebedisa phumantsho ya mokitlane ho reka thepa kapa ditshebeletso, o dumela le ho utlwisisa hore re tla lefisa tjhelete ena ya theko akhaontong ya hao ya mokitlane.

Haeba o sebedisa phumantsho ya mokitlane kantle ho Afrika Borwa o tlameha ho ikamahanya le melawana yohle e amehang ya phapanyetsano ya tjhelete. Ke boikarabello ba hao ho tseba dikateng tsa melawana ena le ho ikamahanya le yona.

4. Tswala, Ditefiso le Ditefello

Sekgahla sa tswala se sebetsang bakeng sa tumellano ena ke sekgahla sa tswala se fetofetohang selemo le selemo se ipapisitseng le sekgahla se lefiswang dibanka Afrika Borwa ha mokgwa wa tefiso ya tswala o lekanngwa ke Molao wa Naha wa Mekitlane, mme se tla phahama le ho theoha ha sekgahla sena kapa mokgwa wa tekanyo o fetoha. Re tla o tsebisa ka diphetoho dife kapa dife tse mabapi le sekgahla sa hao sa tswala setatementeng sa hao. Tswala e tla sebetswa le ho eketswa kakaretsong ya mokitlane ka letsatsi la ho qetela la kgwedi ka nngwe, ka ho ipapisa le balanse e setseng e phumantshong ya hao ya mokitlane.

O kena tumellanong ena tlasa kutlwisiso ya hore re ka lefisa tefiso ya qalo le tefiso ya tshebeletso ya kgwedi le kgwedi ho fihla moeding wa ditefiso o dumeletsweng bakeng sa tsona ho latela Molao wa Naha wa Mekitlane. Ka boikgethelo ba rona re le bang re ka etsa qeto ya ho theola ditefiso tsena nako le nako bakeng sa dinako tse itseng ho latela ka moo re ka lekanyang ka teng, empa ka nako yohle re tla ba le tokelo ya ho lefisa ditefiso tse hodimodimo tse dumeletsweng. homechoice e tla fana ka tsebiso ka diphetoho dife kapa dife – tse ka romellwang ka tsela ya elektroniki.

Ho fapana le ho lefisa tefiso e feletseng e sa le pele le moedi o hodimodimo wa ditefiso tse feletseng tsa kgwedi le kgwedi qetellong ya kgwedi ka nngwe, re ka nna ra hlophisa tefiso ya qalo le karolo ya tefiso ya tshebeletso jwalo ka “tefiso ya tshebediso ya akhaonto”. Karolwana ya tefiso ya tshebeletso ya tefiso ena e lefiswa e le tefiso ya selemo le selemo.

Tefiso ena ya phumantsho ya akhaonto e lefiswa ka letsatsi leo o kenang tumellanong, mme leha e hlokeha ebile e tlameha ho lefuwa ka letsatsi lena, tefiso ya phumantsho ya akhaonto e lefiswa akhaontong ya hao feela haeba o reka mme ka nako eo o rekang ka yona – ka mokgwa o lekalekantsweng le nako ho fihla moeding wa 10% wa kakaretso ya tjhelete ya theko ya thepa le ditshebeletso.

Tefiso ya phumantsho ya akhaonto e keke ya feta moedi wa ditefiso tse dumeletsweng tlasa Molao wa Naha wa Mekitlane. Ho fihla moo kakaretso ya tefiso ya selemo le selemo ya phumantsho ya akhaonto e lefisitsweng tshebeletsong ya akhaonto ya hao nakong ka nngwe ya dikgwedi tse 12, kgaello e neng e lokela ho lefuwa mme e tlameha ho lefuwa nakong ya dikgwedi tse 12 tse etellang pele e tla fetisetswa nakong ya dikgwedi tse 12 tse latelang mme e tswele pele ho lefuwa tshebeletsong ya akhaonto ya hao ka tsela ya tekatekanyo le nako e tekilweng ka hodimo mona – ho fihla ho 10% ya tjhelete ya theko ya thepa le ditshebeletso thekong ka nngwe e latelang.

Tefiso e lefuwang hang ya ho bula akhaonto e tla lefiswa ka letsatsi leo o bulang akhaonto ya hao ka lona mme e tla kopanngwa balanseng e setseng. Tefiso ena ha se tlatseletso hodima ditefiso tse dumeletsweng ho latela Molao wa Naha wa Mekitlane mme e tla hulwa ho tswa tefisong e akaretsang ya akhaonto e tla lefiswa.

Ka kopo lemoha hore leha kakaretso ya tefiso ya akhaonto (tefiso ya qalo, tefiso ya ho bula akhaonto le karolo ya tefiso ya tshebeletso ya selemo le selemo) e lefiswa ka letsatsi leo o kenang tumellanong ka lona, o keke wa lefa tswala ya letho hodima karolo ya ditefiso e sa kopanngwang balanseng ya hao e saletseng ho latela tlhophiso ya ditefo e ipapisang le botelele ba nako e boletsweng ka hodimo mona.

Ho bohlokwa haholo hore o utlwisise hore ditefiso tse kopaneng tse lefiswang (tefiso ya kgwedi le kgwedi ya tshebeletso le tefiso ya akhaonto eo bonnete e leng motswako wa tefiso ya qalo, tefiso ya ho bula akhaonto le karolo ya tefiso ya tshebeletso e lefiswang selemo le selemo) di keke tsa feta moedi o hodimodimo wa ditefiso tse dumeletsweng ke Molao wa Naha wa Mekitlane mme ditefiso le ditefello tsohle di tla bolelwa khoteisheneng ya hao kapa tiisetsong e nngwe ya mongolo.

Haeba o ba le ditjhelete tse saletseng morao ditefellong tsa hao tsa kgwedi le kgwedi, mme re kgetha ho phethisa tumellano ena, o tla ikarabella bakeng ditefello tsa kamehla tsa tsamaiso, ditjeo tsa dipokeletso ya dikoloto, ditjeo tsa ho tsoma bakoloti, dikhomishene tsa babokeletsi ba dikoloto, ditjeo tsa ramolao le ditshenyehelo dife kapa dife tse ding tse utlwahalang tseo re bileng le tsona tshebetsong ena, ho latela melao e amehang. Re keke ra bokeletsa kapa ho leka ho bokeletsa ditjhelete dife kapa dife bakeng sa ditjeo tse fetang tse dumeletsweng ka molao wa Afrika Borwa.

5. Inshorense ya Bophelo ya Sekoloto

Ka nako efe kapa efe nakong ya tumellano ena le ka boikgethelo ba rona re le bang re ka nna ra etsa qeto ya hore Inshorense ya Balanse e Akhaontong ebe pehelo e tlamang ya tumellano. Haeba o sa itokisetsa ho dumela Tshireletso ya Balanse e Akhaontong ha re e kenya tshebetsong, o keke wa kgona ho etsa ditheko tse ding akhaontong ya hao. Haeba re kenya tshebetsong Tshireletso ya Balanse e Akhaontong, re tla o fa dipehelo tsa pholisi mme o tla tlangwa ke yona, ho kenyeletswa tlameho ya ho lefella dipremiamo tsa kgwedi le kgwedi tseo re tla o lefisa tsona akhaontong ya hao. Hape o tla ba le kgetho ya ho nkela inshorense ena sebaka ka pholisi ya inshorense e leng ya hao e tla fana ka tshireletso e lekanang ho rona. Boemong bona re tla hloka ho kgotsofala ka pholisi ya inshorense ya hao mme re tlameha ho bolelwa jwalo ka balefuwa ba tahlehelo pholising eo. Tjeo ya inshorense ya bophelo ya mokitlane e keke ya feta moedi o hodimodimo o dumeletsweng ke Molao wa Naha wa Mekitlane.

6. Disetatemente

Re tla o romela setatemente sa kgwedi le kgwedi sa akhaonto ("setatemente") haeba ho na le tjhelete e lokelang ho lefuwa phumantshong ya mokitlane ka ho fana ka setatemente sena atereseng ya tulo, poso kapa ya imeile eo o re fileng yona.

Disetatemente tsena di tla bolela balanse e kolotwang tlasa phumantsho ya mokitlane ka letsatsi leo setatemente se entsweng ka lona, bonyane ba tefo ya kgwedi le kgwedi bo lokelang ho lefuwa le letsatsi le lokelang la tefo bakeng sa bonyane ba tefo e jwalo. Balanse e kolotwang e tla botjwa ka tjeo ya ditheko tse entsweng akhaontong ya hao, mmoho le tswala efe kapa efe e dumellanweng, ditefiso le ditefello, ho se ho hutswe ditefo dife kapa dife tse amohetsweng ho tswa ho wena.

Haeba o batla ho hlahlela knganyetso e mabapi le setatemente sa akhaonto sa hao, o tlameha ho re tsebisa nakong ya matsatsi a 30 kamora letsatsi la setatemente. Haeba o sa fumane disetatemente tsa hao tsa akhaonto, o tlameha ho re tsebisa ka sena, ho seng jwalo re tla ba le tokelo ya ho hakanya hore o amohetse le ho dumela disetatemente tsena.

7. Ditefo

O lokolohile ho ka lefa bonyane ba tefo e lokelang ho etswa kgwedi ka nngwe (jwalo ka ha bo bontshitswe setatementeng sa hao) ntle le phapanyetso (set-off) kapa kgulo ya mofuta ofe kapa ofe, ka letsatsi le lokelang la tefo kapa pele ho lona le ntle le pehelo ya letho.

Ditjhelete tsa tefo tsohle di tla sebediswa pele ke rona ho lefa tswala efe kapa efe e lokelang ho lefuwa kapa tswala e sa lefuwang, bobeding di tla sebedisetswa ho lefa ditefiso dife kapa dife tse lokelang ho lefuwa kapa difetiso tse sa lefuwang, ditjeo kapa ditefello, mme borarong e tla ba ho fokotsa balanse e saletseng phumantshong ya mokitlane.

Mekgwa ya tefo e dumeletsweng ya rona e tla thathamiswa setatementeng sa hao.

Haeba o kgetha ho etsa ditefo ka debite otara, bonyane ba tefo bo lokelang ho etswa bo tla hulwa nako le nako akhaontong ya hao ya banka ka tsela e iketsahallang kgwedi ka nngwe, ka letsatsi leo o le kgethileng ho latela taelo ya debite otara. Haeba letsatsi leo o le kgethileng le wela mafelong a beke kapa letsatsing la phomolo, debite e ka nna ya sebetswa letsatsing le qetellang la kgwebo pele ho Sontaha kapa letsatsi la phomolo. Re na le tokelo ya ho sala morao banka eo o e thontseng le ho teka taelo ya tefo hang ha tjhelete e lekaneng e fumaneha akhaontong ya banka eo o e thontseng ho netefatsa tefo e atlehileng ho tloha letsatsing le lokelang la tefo ho ipapisitswe le taelo ya debite otara.

Haeba o etsa tefo efe kapa efe ka phetiso ya tjhelete ya elektroniki kapa ka diphositi ka kotloloho, o tla ikarabella bakeng sa ho netefatsa hore nomoro e nepahetseng ya referense e a sebediswa bakeng sa tefo, e le hore re kgone ho e abela ka nepo mokitlaneng wa hao sistiming ya rona ya mekitlane.

Haeba mokitlane wa hao o saletse morao ditefellong (e leng se bolelang hore o hlolehile ho etsa tefo efe kapa efe ya bonyane ba tefo ka nako e lokelang), o keke wa dumellwa ho etsa ditheko akhaontong ya hao ya mokitlane.

Ha o na tokelo ya ho diehisa tefo kapa ho hana ho etsa tefo ya ditjhelete tse lokelang ho lefuwa ke wena ka lebaka la hobane o na le tleleime e song ho lefuwe kapa potso e mabapi le tshebeletso ho wena.

8. Ho hlolwa ho etsa ditefo le Phediso

Re ka nna ra fedisa tumellano moo molao o re dumellang ho e fedisa. Ka nako efe kapa efe o ka fetisa phumantsho ya hao ya mokitlane ka ho lefa balanse e setseng phumantshong ya mokitlane le ho kopa ka mongolo hore tumellano ena e fediswe.

Haeba ho etsahala hore:

 • o hlolehe ho lefa bonyane ba tjhelete e lokelang ho lefuwa ka letsatsi le lokelang;
 • o hlolehe ho ikamahanya le pehelo efe kapa efe ya tumellano ena;
 • letlotlo la hao le phethiswa; kapa
 • o ka shwa,

moo:

 • homechoice e ka fanyehang phihlello ho phumantsho ya hao ya mokitlane ntle ho fana ka tsebiso;
 • homechoice e ka o tsebisa ka ho tlolwa ke ditefello mme ya hlahisa hore o fetisetse tumellano ya mokitlane ho moeletsi wa dikoloto, moemedi wa tsa tharollo ya dikgohlano, lekgotla la bareki kapa monamodi ya nang le matla a bonamodi ka maikemisetso a hore mahlakore a rarolle nganyisano efe kapa efe tlasa tumellano ena ya mokitlana kapa wa etsa le ho dumellana ka morero wa ho tlisa ditefello tlasa taolo le ho di kgemisa le dinako. (Lemoha hore haeba o tlotswe ke ditefello nako ya matsatsi a bonyane 20 (mashome a mabedi) a kgwebo mme bonyane matsatsi a 10 (leshome) a kgwebo a fetile haesale ho tloha ha homechoice e o romela tsebiso mme o sa arabela tsebiso eo, kapa o arabile ka ho hana ditlhahiso tsa homechoice, homechoice e ka ya lekgotleng bakeng sa taelo ya ho phethisa tumellano.)

Ka nako efe kapa efe, pele tumellano ya hao e hlakolwa, o ka nna wa busetsa madulong tumellano ya hao e saletseng morao ditefellong ka ho re lefa ditjhelete tsohle tse saletseng morao, mmoho le ditefello tsohle tse dumeletsweng tsa ho salla morao ditefellong le ditjeo tse amohelehang tsa ho phethisa tumellano ho fihlela ka nako ya ho e busetsa madulong.

Haeba ka nako efe kapa efe phumantsho ya mokitlane e fediswa, tjhelete e feletseng eo re e kolotwang phumantshong eo ya mokitlane e tla lokela ho lefuwa mme e tlameha ho lefuwa. Haeba o na le balanse ya mokitlane akhaontong ya hao ya mokitlane, balanse eo e tla lefuwa ke rona akhaontong e thontsweng ke wena.

Phediso ya tumellano ena e keke ya ama boikarabello bofe kapa bofe kapa boitlamo bo reretsweng ho tswela pele le kamora phediso ya mokitlane, ho kenyeletswa, e seng feela, sephiri, tefo le tokollo boitlamong tse ka hlahang ka lebaka la tumellano ena.

Setifikeiti se fanweng le ho saenwa ke e mong wa balaodi ba homechoice se tekang tjhelete eo o e kolotang ke bopaki ba motheo (e leng se bolelang hore bo tla amohelwa ho fihlela o ka paka kgahlanong le bona) ba dintlha tse boletsweng kahare ho yona mme bo ka sebediswang ho tshehetsa kgato efe kapa efe ya lekgotleng la molao.

9. Tefo ka Botlalo Pele ho Nako

O na le tokelo ya ho lefa ka botlalo balanse e feletseng mokitlaneng ka nako efe kapa efe ka ho re tsebisa kapa o sa re tsebisa esale pele. Haeba o batla ho lefa balanse e feletseng eo o e kolotang pele ho letsatsi le lokelang la tefo, o ka re kopa ho o fa tjhelete e feletseng e ka lefuwang pele ho nako ya phello ya mokitlane. Re tla o fa palo ya tjhelete e tla lokela ho lefuwa bakeng sa nako eo re tla e bolela. Haeba o kgetha ho lefa tjhelete ena pele ho nako, o tlameha ho netefatsa hore re amohela tefo ena pele kapa ka letsatsi leo re le boletseng.

10. Ditheko tse sa Dumellwang

O itlama ho re tsebisa ka mongolo ka potso efe kapa efe kapa ngongoreho e mabapi le nepahalo ya setatemente sa kgwedi le kgwedi kapa dintlha tsa theko nakong ya matsatsi a 30 kamora letsatsi la ketsahalo eo. Reke ke ra o jarisa boikarabello ba ditheko dife kapa dife tse sa dumellwang haeba o re tsebisitse kahare ho nako ena, ntle le haeba re ka kgona ho fumana hore o dumelletse kapa o ikarabella bakeng sa theko e jwalo.

11. Sephiri le Biro ya Mekitlane

Re kgothaletsa hore o tsebe leano la sephiri le fihlellehang ho tswa webosaeteng ya homechoice.

O utlwisisa le ho dumela hore re ka kopa le ho fumana tlhahisoleseding efe kapa efe ya hao ya moreki ho tswa ho efe kapa efe ya dibiro tsa mekitlane, rejistareng e nngwe kapa ho motho ofe kapa ofe wa boraro ka nako efe kapa efe, ho kenyeletswa ho kopa dintlha tsa hao ho biro. O netefatsa ho feta mona hore tumello ena e kenyeletsa tlhahisoleseding eo re se ntse re e fumane.

Hape o ananela hore re ka ngodisa tlhahisoleseding e mabapi le tsamaiso ya akhaonto ya hao ho biro efe kapa efe ya mekitlane e ngodisitsweng Afrika Borwa. Tlhahisoleseding e jwalo e ka nna ya sebediswa ke rona le ditho tse ding tsa biro ya mekitlane ho etsa diqeto tsa tsa mekitlane tse mabapi le wena kapa ditho tse ding tsa lelapa la hao, ho thibela boqhekanyetsi le ho thusa ho tsoma batho ba kolotang. O na le tokelo ya ho ikopanya le biro ya mekitlane le ho kopa hore tlhahisoleseding ya hao ya tsa mekitlane e senolwe ho wena, mme o ka nna wa hanyetsa tlhahisoleseding efe kapa efe e tshwerweng ke biro e jwalo ya mekitlane eo o dumelang hore ha e a nepahala.

Rona le/kapa diejente tse dumeletsweng tsa rona re tla ba le tokelo ya ho disa le ho rekota dipuisano tsa mehala tse etsahetseng dipakeng tsa hao le motho ofe kapa ofe ya dumeletsweng, le mosebetsi ofe kapa ofe wa homechoice kapa ejente.

Lesedi lefe kapa lefe le mabapi le wena leo re bang le tokelo ho lona ho latela tumellano ena le ka fanwa ho mang kapa mang eo e ka bang moreki, kapa la fetisetswa ho motho ofe kapa ofe wa boraro, haeba re etsa qeto ya ho rekisa kgwebo ya rona, kapa motho ya jwalo wa boraro a fumana taolo hodima homechoice.

12. Dikgetho tsa ba Mebaraka

O na le tokelo ya ho:

 • se kenyeletswe matsholong afe kapa afe a kgothaletso ya dithekisetso ka ho letsetswa ka founu le etswang ke, kapa lebitsong la, homechoice;
 • ho se kenyeletswe mananeng a tsa mebaraka kapa a bareki a ka rekiswang kapa a hasanngwa ke homechoice; le
 • ho se kenyeletswe dikgasanyong dife kapa dife tse etswang ka bongata tsa melaetsa ya imeile kapa di-sms.

O na le tokelo ya ho ikopanya le rona ka nako efe kapa efe mme o kope hore dikgetho tseo o di kgethileng mabapi le tsa mebaraka di phethahatswe kapa di fetolwe.

13. Kgetho ya Molao le Dikganyetsano

Tumellano ena, phumantsho ya mokitlane, le theko ya thepa kapa ditshebeletso ho tswa homechoice, e tla laolwa mabapi le dintlha tsohle ka molao wa Afrika Borwa. O dumela hore lekgotla la maseterata le tla ba le matla a kahlolo mabapi le mehato yohle ya molao e amanang le tumellano ena, ho sa natswe hore boleng ba taba e hanyetsanwang bo ka nna ba feta matla a boahlodi a lekgotla la maseterata.

Dikganyetsano tse mabapi le tumellano ena di ka etswa setsing sa boikopanyo sa homechoice ho 0861 466 324 le ka ho romela tsebiso ya mongolo ho homechoice.

Lekgotla la Naha la Bareki ho ka ikopanngwa le lona hape ho 012 683 8140 / 012 742 9900 haeba tharollo ya kganyetsano e sa fihlellwe le rona kapa haeba o batla ho hlahlela tletlebo ka nako efe kapa efe.

15. Ditsebiso

O ananela hore re tla ba le tokelo ya ho ikopanya le wena, ho romela disetatemente atereseng e kgethilweng ke wena khoteisheneng, mme o itlama ho re tsebisa hanghang ka diphetoho dife kapa dife dintlheng tsa hao tsa boitsebiso (ho kenyeletswa, empa e seng feela, diaterese tsa poso le tulo, nomoro efe kapa efe ya mohala kapa aterese ya imeile).

O dumela hore tsebiso efe kapa efe ho latela karolo ya 129 ya Molao wa Naha wa Mekitlane e tla nehelanwa ho wena ka poso ya rejistara atereseng ya bodulo ya hao e fanweng ho rona ha o kena tumellanong ena.

Dintlha tsa rona tse feletseng bakeng sa merero ya tumellano ena di ka tsela e latelang:

homechoice (Pty) Ltd
NCR no: NCRCP 454
78 Main Road, Wynberg, 7800
Mohala: 0861 466324
Imeile: contact@homechoice.co.za

Aterese e kgethilweng ke wena khoteisheneng e tla ba aterese ya hao moo phano ya ditsebiso tsohle, dikgato tsa molao, disetatemente le dingollano di tla lebiswa teng.

Tsebiso ya mongolo kapa kgokahano e amohetsweng ke e mong wa rona e tla lekana bakeng sa ho ba tsebiso kapa kgokahano ya mongolo ho sa natswe hore ha e a romelwa kapa e nehelanwa atereseng e kgethilweng.

16. Tse akaretsang

Haeba re o dumella eng kapa eng, sena e keke yaba nyahlatso ya ditokelo tsa rona ho latela tumellano ena. Sena se bolela hore esita leha re dumella hore o kgelohe jwang kapa jwang tumellanong ena, re sa ntse re na le ditokelo tlasa tumellano ena haeba re batla ho sebedisa ditokelo tsa rona.

O ka nna wa sielana ka molao (cede) ditokelo dife kapa dife tsa hao tlasa tumellano ena ntle le tumello ya mongolo eo re faneng ka yona e sa le pele. Re tla ba le tokelo, ntle le tsebo ya hao, ya ho sielana ka molao (cede)/fetisa le ho romeletsa ditokelo dife kapa dife tsa rona le boitlamo ho latela tumellano ena ho motho ofe kapa ofe wa boraro.

Re tla sebetsana le dikgutliso le dipuseletso tsa tjhelete tsohle ho latela maano a rona a tlwaelo a dikgutliso.

Karolo efe kapa efe e tumellanong ena e seng molaong kapa e ka bang kgahlanong le molao, ya hloka matla kapa ya se phethisehe tulong efe kapa efe ya molao e angwang ke tumellano ena, ho latela tulo e jwalo ya molao, e tla sebetsa ho fihlela moedi wa thibelo e teng kapa ho se phethisehe ho jwalo mme e tla arohanngwa le karolo e saletseng ya tumellano ena, ntle le ho senya dikarolo tse setseng tsa tumellano ena kapa tse amang matla kapa ho phethiseha ha karolo e jwalo tulong efe kapa efe e nngwe ya molao.

Re ka nna ra hlomathisa ditlhoko tsena kamoso, e leng seo re tla se etsa ka ho fana ka tsebiso ya matsatsi a 5 ho wena mabapi le phetoho ena (ka ho romela phetoho ena atereseng e kgethilweng ke wena khoteisheneng). Haeba o sa dumele dithlomathiso dife kapa dife, o na le tokelo ya ho fedisa tumellano ena le ho hlakola phumantsho ya mokitlane ya hao ka ho lefa balanse e feletseng e saletseng mokitlaneng o jwalo ho latela tumellano ena.

Ditlhoko le dipehelo tsena di fumaneha ka dipuo tsa Senyesemane, Afrikanse, Sezulu, Sexhosa le Sesotho.

top