HomeChoice-kredietfasiliteit
Bepalings en voorwaardes

U koopregte word beskerm


Hierdie bepalings en voorwaardes ("bepalings") reël u kredietfasiliteit ("kredietfasiliteit") by homechoice ("homechoice" of "ons") en geld vir alle kredietaankope van goedere of dienste wat ingevolge die fasiliteit by homechoice gedoen word.

1. Inleiding

Ons het 'n kredietfasiliteit aan u beskikbaar gestel sodat u binne 'n bestuurbare tydperk vir die goedere en dienste wat u op krediet by ons aankoop kan betaal, sonder dat u elke keer wanneer u iets by homechoice wil koop 'n nuwe kredietooreenkoms hoef aan te gaan.

Nuwe klante wat 'n fasiliteit oopmaak sal 'n voorooreenkomsstaat en kwotasie ("kwotasie") ontvang wat al die spesifieke besonderhede van hulle kredietfasiliteit (ingesluit die betrokke rentekoers, fasiliteitperke, enige gelde en heffings, betalingsvoorwaardes en ander belangrike finansiële inligting) uiteensit. Die kwotasie, tesame met hierdie bepalings, vorm die kredietooreenkoms ("ooreenkoms") wat vir alle aankope met die kredietfasiliteit geld.

homechoice bied verskeie kanale, ingesluit elektroniese en telefoniese kanale, waardeur u die ooreenkoms met ons kan aangaan en by ons kan koop. Die ooreenkoms is onderworpe aan die Nasionale Kredietwet Nr. 34 van 2005 ("Nasionale Kredietwet"), wat van tyd tot tyd gewysig of vervang word.

Lees asseblief sowel die kwotasie as hierdie bepalings sorgvuldig deur sodat u die implikasies, risiko's, verpligtinge en kostes van die gebruik van die kredietfasiliteit behoorlik kan verstaan. Indien u enige vrae oor die ooreenkoms het, kan u ons gerus by 0861 466 324 skakel of vir ons 'n e-pos na contact@homechoice.co.za stuur.

2. Kredietperke

Voordat u die eerste keer 'n ooreenkoms met ons kan aangaan, doen ons 'n bekostigbaarheidsevaluering sodat ons ingevolge die Nasionale Kredietwet se vereistes die gepaste kredietperke kan bepaal wat vir u kredietfasiliteit geld.

Ons ken 'n "huidige" en 'n "maksimum" kredietperk aan u fasiliteit toe, gebaseer op u bepaalde inligting en krediet- en risikoprofiel, en met inagneming van die Nasionale Kredietwet.

In die praktyk werk die kredietperke soos volg:

 • Die maksimum kredietperk is die maksimum bedrag waarvoor u kan koop om die maandelikse terugbetalings wat ons bereken het, bekostigbaar te maak. Om verantwoordelike uitleenpraktyke te verseker en blywende klanteverhoudings te bou, sal ons dalk aanvanklik 'n laer huidige kredietperk toestaan.
 • Die huidige kredietperk is u werklike kredietperk by ons op enige bepaalde tydstip en dit kan 'n laer bedrag wees as die maksimum kredietperk wat ons ooreenkomstig u risikoprofiel en ons interne kredietbeleid bepaal.

Ons kan weier om 'n kooptransaksie te magtig indien u u huidige kredietperk oorskry het. Ons kan na goeddunke en op u versoek u maksimum en/of huidige kredietperk tydelik verhoog sodat u goedere of dienste kan aankoop wat u kredietperk(e) by ons oorskry. Indien ons ooit aankope van goedere aanvaar wat tot 'n oorskryding van u kredietperk(e) lei, beteken dit nie dat ons u kredietperk(e) op enige permanente basis verhoog het nie, en die kredietperk(e) wat voor die bepaalde tydelike verhoging gegeld het, sal heringestel word sodra die uitstaande saldo laer as die kredietperk(e) is wat voor die verhoging gegeld het, steeds onderworpe aan die Nasionale Kredietwet.

U moet ons laat weet indien u omstandighede sodanig verander dat dit u vermoë om u kredietfasiliteit te kan terugbetaal nadelig raak, of indien die inligting in u bekostigbaarheidsevaluering nie meer korrek is nie.

Verhoging van u kredietperk: Ons kan die huidige kredietperk wat vir u kredietfasiliteit geld na ons goeddunke en sonder kennisgewing tot die maksimum kredietlimiet verhoog. U maksimum kredietperk kan met ons instemming of op u versoek verhoog word, onderworpe aan die vereistes van die Nasionale Kredietwet. Ons kan 'n outomatiese jaarlikse verhoging van u maksimum kredietperk toepas indien u tot die outomatiese verhoging ingestem het.

Verlaging van u kredietperk: U kan u maksimum kredietperk te eniger tyd verlaag deur 'n versoek aan ons te rig en enige uitstaande bedrag op u kredietfasiliteit te betaal wat die hersiene maksimum kredietperk oorskry, en ons sal dié versoek binne 30 dae van ontvangs uitvoer. U is uiteindelik vir die bestuur van u kredietperke verantwoordelik.

3. Toegang tot en Gebruik van die Kredietfasiliteit

Ons kan vir u 'n beveiligde rekeningaanmelding via ons webtuiste reël, en u kan via dié beveiligde rekeningaanmelding toegang tot u kredietfasiliteit verkry. Indien u die aanmeldingsfunksie gebruik, aanvaar u volle verantwoordelikheid om dié besonderhede, gebruikersname en wagwoorde veilig en vertroulik te hou, en u moet ons onmiddellik laat weet indien daar enige veiligheids- of vertroulikheidsbreuk was of indien u vermoed dat daar sodanige breuk was.

Deur tot hierdie bepalings in te stem, verklaar u dat:

 • u volledige en ware inligting oor alle persoonlike, finansiële en rekeningbesonderhede verstrek het;
 • u nie om 'n administrasiebevel aansoek gedoen het nie en nie tans skuldberading of skuldhersiening ondergaan nie;
 • u alle inligting wat ons vir 'n akkurate bekostigbaarheidsevaluering nodig het, openbaar gemaak het;
 • die voorgestelde kredietperke en terugbetalingsvoorwaardes in hierdie ooreenkoms nie sal veroorsaak dat u oorverskuldig raak nie; en
 • u ons onmiddellik sal laat weet indien omstandighede verander en enige van die bogenoemde verklarings nie meer waar en korrek is terwyl u toegang tot die kredietfasiliteit het nie.

U mag niemand anders toestemming gee om u kredietfasiliteit namens u te gebruik nie – u kredietfasiliteit is vir u persoonlik.

Enige terugsending, terugbetaling of herstelwerk ten opsigte van aangekoopte goedere word ingevolge ons afsonderlike beleid oor terugsendings en terugbetalings hanteer. Indien goedere om 'n geldige rede vir terugbetaling teruggestuur word nadat dit via die kredietfasiliteit aangekoop is, word die kredietfasiliteit met die bedrag van die terugbetaling gekrediteer.

Onderworpe aan enige terugsendings, gaan eienaarskap van die goedere onmiddellik op u oor by ontvangs deur homechoice van 'n gedeelte van die koopprys.

Risiko in die goedere gaan met aflewering van die goedere op u oor. Tensy die teendeel bewys word, dien 'n afleweringsnota as bewys van aflewering.

Elke keer wat u die kredietfasiliteit gebruik om goedere of dienste aan te koop, stem u in en verstaan u dat ons u kredietfasiliteit met die bedrag van die aankope sal debiteer.

Indien u die kredietfasiliteit buite die Republiek van Suid-Afrika gebruik, moet u aan alle tersaaklike deviesebeheerregulasies voldoen. Dit is u plig om u van die inhoud van dié regulasies te vergewis en daaraan te voldoen.

4. Rente, gelde en heffings

Die rentekoers wat op die ooreenkoms van toepassing is, is 'n wisselende jaarlikse rentekoers gekoppel aan die Suid-Afrikaanse repokoers en die formule wat deur die Nasionale Kredietwet bepaal is, en dit styg of daal namate hierdie koers of formule verander. Enige veranderinge aan u rentekoers sal op u staat aangedui word. Rente word op die laaste dag van elke maand bereken en gekapitaliseer, gebaseer op die daaglikse uitstaande saldo op u kredietfasiliteit.

U gaan die ooreenkoms aan op die basis dat ons aanvangs- en maandelikse diensgeld kan hef van hoogstens die maksimum geld wat die Nasionale Kredietwet daarvoor toelaat. Alhoewel ons volkome na eie goeddunke kan besluit om hierdie geld van tyd tot tyd vir sekere tydperke wat ons bepaal te verlaag, mag ons nietemin te alle tye die maksimum gelde hef.

homechoice sal u skriftelik van enige veranderinge verwittig – en die kennisgewing kan elektronies gelewer word. In plaas daarvan om die volle aanvangsgeld vooruit en die volle maandelikse diensgeld aan die einde van elke maand te hef, kan ons die aanvangsgeld en 'n deel van die maandelikse diensgeld as 'n "fasiliteitsrekeninggeld" struktureer. Die diensgeldkomponent van hierdie geld word as 'n jaarlikse geld gehef.

Die fasiliteitrekeninggeld word gehef op die datum waarop u die ooreenkoms aangaan, en alhoewel dit op dié dag verskuldig en betaalbaar is, word die fasiliteitrekeninggeld slegs teen u rekening gedebiteer wanneer u aankope doen – op 'n pro rata-basis tot hoogstens 10% van die totale koopprys van die goedere en dienste. Die fasiliteitrekeninggeld sal nie die maksimum geld wat die Nasionale Kredietwet daarvoor toelaat, oorskry nie. In die mate wat die totale jaarlikse fasiliteitrekeninggeld nie binne elke 12-maande-tydperk teen u fasiliteitrekening gehef word nie, word die tekort wat in die voorafgaande 12-maande-tydperk verskuldig en betaalbaar is na die volgende 12-maande-tydperk oorgedra, en ons sal voortgaan om dit teen u fasiliteitsrekening te hef op die pro rata-basis wat hierbo uiteengesit word – tot 10% van die koopprys van die goedere of dienste met elke daaropvolgende aankope.

Eenmalige kontantopeninggeld word gehef op die dag wat u u fasiliteitrekening oopmaak, wat by die uitstaande saldo gevoeg word. Hierdie geld is nie bykomend tot die gelde wat ingevolge die Nasionale Kredietwet toegelaat word nie en word afgetrek van die totale fasiliteitrekeninggeld wat ons kan vra.

Let asseblief daarop dat selfs indien die totale fasiliteitrekeninggeld (die aanvangsgeld, rekeningopeninggeld en die jaarlikse diensgeldkomponent) gehef word op die datum waarop u die ooreenkoms aangaan, u geen rente betaal op die deel van die gelde wat nie volgens die bogenoemde pro rata-betaalreëling by u uitstaande saldo gevoeg is nie.

Dit is baie belangrik dat u verstaan dat die gekombineerde gelde wat gehef word (die maandelikse diensgeld en die fasiliteitrekeninggeld wat in werklikheid ’n kombinasie is van die aanvangsgeld, die rekeningopeninggeld en ’n deel van die diensgeld wat jaarliks gehef word) nooit die maksimum gelde wat die Nasionale Kredietwet daarvoor toelaat, sal oorskry nie en alle gelde en heffings sal in u kwotasie of ander skriftelike bevestiging openbaar gemaak word.

Indien u agterstallig raak met u maandelikse betalings, en ons kies om hierdie ooreenkoms af te dwing, sal u aanspreeklik wees vir alle wanbetalingsadministrasiekostes, invorderingskostes, opsporingskostes, invorderingskommissies, prokureurskostes en ander redelike uitgawes wat ons in hierdie proses aangegaan het, onderworpe aan die betrokke wetgewing. Ons sal geen bedrae vir onkostes buiten dié toelaatbaar in die Suid-Afrikaanse reg invorder of probeer invorder nie.

5. Kredietlewensversekering

Ons kan te eniger tyd tydens die duur van die ooreenkoms en volkome na ons eie goeddunke besluit dat Rekeningsaldobeskermingsversekering 'n verpligte voorwaarde van die ooreenkoms is. Indien u nie bereid is om tot die Rekeningsaldobeskerming in te stem indien ons dit instel nie, sal u nie verdere aankope op u fasiliteitrekening kan doen nie. Indien ons die verpligte Rekeningsaldobeskerming instel, sal ons u van die polisbepalings voorsien en u sal daardeur gebind wees, met inbegrip van die verpligting om die maandelikse premies, wat ons teen u rekening sal debiteer, te betaal. U het ook die opsie om dit te vervang met u eie versekeringspolis wat ons soortgelyke dekking sal bied. In sodanige geval moet ons met u polis tevrede wees en ons moet as die verliesbegunstigde ingevolge die polis benoem word. Die koste van die kredietlewensversekering sal nie die maksimum wat die Nasionale Kredietwet daarvoor toelaat, oorskry nie.

6. State

Indien daar 'n bedrag op die kredietfasiliteit betaalbaar is, sal ons vir u 'n maandelikse rekeningstaat ("staat") stuur deur hierdie staat af te lewer by die woon-, pos- of e-posadres wat u aan ons verstrek het.

Die state bied 'n uiteensetting van die saldo verskuldig ingevolge die kredietfasiliteit soos op die staatdatum, die minimum maandelikse betaling verskuldig en die betaaldatum vir sodanige minimum betaling. Die verskuldigde saldo sluit in die koste van u aankope via die kredietfasiliteit, sowel as enige ooreengekome rente, gelde en heffings, min enige betalings wat ons van u ontvang het.

Indien u u rekeningstaat wil betwis, moet u ons binne 30 dae vanaf die staatdatum daarvan verwittig. Indien u nie rekeningstate ontvang nie, moet u dit onder ons aandag bring, anders mag ons aanvaar dat u wel die state ontvang en aanvaar.

7. Betalings

U stem in om ons nie minder nie as die minimum betaling wat elke maand verskuldig is (soos op u staat aangedui) te betaal, sonder enige soort verrekening of aftrekking, op of voor die betaaldatum en sonder voorwaarde.

Ons sal alle betalings aanwend eerstens om enige verskuldigde of onbetaalde rente te betaal, tweedens om enige verskuldigde of onbetaalde gelde, kostes of heffings te betaal, en derdens om die bedrag van die uitstaande saldo op die kredietfasiliteit te verminder.

Ons goedgekeurde betaalmetodes sal op u staat verskaf word.

Indien u kies om deur middel van 'n debietorder te betaal, sal die minimum betaling verskuldig elke maand outomaties van u bankrekening geneem word, op die datum wat u ingevolge die debietordermandaat gekies het.

Indien die datum wat u gekies het op 'n naweek of openbare vakansiedag val, kan die debiet op die laaste sakedag voor die Sondag of openbare vakansiedag geprosesseer word. Ons behou ons die reg voor om die genomineerde bankrekening te volg en die instruksie vir betaling te gee sodra voldoende fondse in die genomineerde bankrekening beskikbaar word, ten einde suksesvolle betaling van die betaaldatum af of volgens u debietordermandaat te laat plaasvind.

Indien u enige betaling deur middel van oordrag of direkte inbetaling doen, is dit u verantwoordelikheid om te verseker dat die korrekte verwysingsnommer vir daardie betaling gebruik word, sodat ons dit op ons stelsel korrek aan u kredietfasiliteit kan toewys. Indien u kredietfasiliteit 30 dae of meer agterstallig is (dit is indien u versuim het om enige minimum betaling verskuldig te maak), sal u dalk nie toegelaat word om verder op u kredietfasiliteit transaksies te doen nie.

U mag nie op grond van 'n uitstaande eis of navraag in verband met ons diens u betaling uitstel of weier om bedrae wat deur u betaalbaar is te betaal nie.

8. Wanbetaling en beëindiging

Ons mag die ooreenkoms beëindig in gevalle waar die wet ons toelaat om dit te beëindig. U kan die kredietfasiliteit te eniger tyd beëindig deur die volle uitstaande saldo op die kredietfasiliteit te betaal en ons skriftelik te versoek om hierdie ooreenkoms te beëindig.

Indien:

 • u versuim om 'n minimum bedrag op die betaaldatum te betaal;
 • u nalaat om enige bepaling van die ooreenkoms na te kom;
 • u boedel gesekwestreer word; of
 • u te sterwe kom,

dan:

 • kan homechoice toegang tot u kredietfasiliteit sonder kennisgewing opskort;
 • kan homechoice die wanbetaling onder u aandag bring en voorstel dat u die kredietooreenkoms na 'n skuldberader, alternatiewe geskilbeslegtingsagent, verbruikershof of ombud met jurisdiksie verwys, met die oog daarop dat die partye enige geskil ingevolge die ooreenkoms besleg of 'n plan opstel en daarin ooreenkom oor hoe die betalings ingevolge die ooreenkoms aangesuiwer kan word. (Onthou dat indien u vir ten minste 20 [twintig] sakedae wanbetaal het en daar minstens 10 [tien] sakedae verloop het sedert homechoice u die kennisgewing gestuur het en u nie daarop gereageer het nie, of daarop gereageer het deur homechoice se voorstelle te verwerp, kan homechoice 'n hof nader vir 'n bevel om die ooreenkoms af te dwing.)

U kan die ooreenkoms ingevolge waarvan u wanbetaal het te eniger tyd herstel voor ons dit kon kanselleer, deur alle agterstallige bedrae, tesame met ons toegelate wanbetalingsheffings en redelike koste vir die afdwinging van die ooreenkoms, tot en met die hersteldatum aan ons te betaal.

Indien die kredietfasiliteit op enige tydstip beëindig word, sal die volle bedrag wat ingevolge daardie kredietfasiliteit aan ons verskuldig is, onmiddellik verskuldig en betaalbaar wees. Indien u 'n kredietsaldo op die kredietfasiliteit het, sal ons die kredietsaldo inbetaal in 'n rekening wat deur u genomineer is.

Die beëindiging van hierdie ooreenkoms beïnvloed nie enige aanspreeklikhede of verpligtinge wat bedoel is om die beëindiging te oorleef nie, ingesluit – sonder beperking – vertroulikheid, betaling en skadeloosstellingverpligtinge wat uit hierdie ooreenkoms voortspruit.

'n Sertifikaat wat deur een van die direkteure van homechoice uitgereik en onderteken is en die bedrag vermeld wat deur u verskuldig is, dien as prima facie-bewys (dit word aanvaar tot anders bewys) van die feite daarin vervat en kan ter ondersteuning van enige hofgeding gebruik word.

9. Vroeë vereffening

U mag die volle saldo wat ingevolge die kredietfasiliteit verskuldig is op enige tydstip vereffen, met of sonder voorafkennisgewing aan ons. Indien u die volle verskuldigde saldo voor die betaaldatum wil betaal, kan u versoek dat ons vir u 'n vroeëvereffeningsaldo gee. Ons sal aan u 'n saldo verskaf wat vir 'n tydperk soos deur ons bepaal geldig sal wees. Indien u besluit om hierdie vroeëvereffeningsbedrag te betaal, moet u seker maak dat ons hierdie betaling op of voor die vereiste datum ontvang.

10. Ongemagtigde aankope

U onderneem om ons skriftelik in kennis te stel van enige navraag of kommer oor die akkuraatheid van 'n maandelikse staat of aankopebesonderhede binne 30 dae vanaf die datum van sodanige voorval. Ons sal u nie aanspreeklik hou vir enige ongemagtigde aankope indien u ons binne hierdie tydperk behoorlik daarvan verwittig het nie, tensy ons kan vasstel dat u sodanige aankope gemagtig het of daarvoor verantwoordelik was.

11. Vertroulikheid en kredietburo

Ons beveel aan dat u vertroud raak met ons privaatheidsbeleid wat op die homechoice-webtuiste beskikbaar is.

U verstaan en stem in daartoe dat ons enige vertroulike en verbruikerskredietinligting oor u te eniger tyd van enige kredietburo, ander register of enige derde party mag aanvra en ontvang, ingesluit die aanvra van 'n kredietpunt.

U bevestig verder dat hierdie toestemming die inligting dek wat ons reeds ontvang het. U erken ook dat ons inligting oor die bestuur van u rekening aan enige kredietburo mag verskaf wat in Suid-Afrika geregistreer is. Ons en ander lede van die kredietburo kan sodanige inligting gebruik om kredietbesluite oor u of ander lede van u huishouding te neem, ten einde bedrog te voorkom en met die opsporing van skuldenaars behulpsaam te wees. U mag met enige kredietburo in verbinding tree en versoek dat u kredietinligting aan u bekend gemaak word, en u mag enige inligting van sodanige kredietburo's wat volgens u nie korrek is nie, betwis.

Ons en/of ons gemagtigde agente en diensverskaffers mag telefoongesprekke tussen u of enige gemagtigde persoon en enige homechoice-werknemer of agent monitor en opneem.

Ons mag enige data oor u waarop ons ingevolge hierdie ooreenkoms geregtig is aan enige voornemende aankoper beskikbaar stel, of aan enige derde party oordra, indien ons besluit om ons besigheid te verkoop, of indien sodanige derde party beheer oor homechoice neem.

12. Bemarkingsopsies

U het die reg om:

 • uitgesluit te word van enige telebemarkingsveldtogte wat deur of namens homechoice gevoer word;
 • uitgesluit te word van bemarkings- of klantlyste wat deur homechoice verkoop of versprei kan word; en
 • uitgesluit te word van enige massaverspreiding van e-pos- of sms-boodskappe.

Dit staan u vry om te eniger tyd met ons in verbinding te tree en te versoek dat die bemarkingsopsies wat u vir bemarking gekies het, uitgevoer of gewysig word.

13. Gekose reg en geskille

Hierdie ooreenkoms, die kredietfasiliteit en die aankoop van enige goedere of dienste van homechoice word in alle opsigte deur die Suid-Afrikaanse reg gereël. U stem daartoe in dat die landdroshof jurisdiksie het oor alle regsprosesse wat met hierdie ooreenkoms verband hou, nieteenstaande die feit dat die waarde van die geskilpunt die jurisdiksie van die landdroshof kan oorskry.

Geskille oor hierdie ooreenkoms kan telefonies via die homechoice-kontaksentrum by 0861 466 324 aangemeld word, of u kan 'n skriftelike kennisgewing aan homechoice stuur.

U kan ook die Nasionale Verbruikerstribunaal by 012 683 8140 of 012 742 9900 skakel indien 'n geskil nie met ons besleg kan word nie, of indien u te eniger tyd 'n klagte wil indien.

15. Kennisgewings

U erken dat ons u mag kontak by, en u state mag stuur na, die adres wat u in u kwotasie gekies het en onderneem om ons onmiddellik in kennis te stel van enige verandering in u kontakbesonderhede (ingesluit maar nie beperk nie tot sake-, pos- of woonadresse, enige telefoonnommers of e-posadres).

U stem daartoe in dat enige kennisgewing kragtens artikel 129 van die Nasionale Kredietwet per geregistreerde pos aan u afgelewer mag word by u woonadres wat met die aangaan van die ooreenkoms aan ons verskaf is:

Ons volle besonderhede en adres vir die doeleindes van hierdie ooreenkoms is soos volg:

homechoice (Pty) Ltd
NCR no: NCRCP 454
78 Main Road, Wynberg, 7800
Tel: 0861 466324
E-pos: contact@homechoice.co.za

Die adres wat u in u kwotasie gekies het, sal u adres wees vir die betekening van alle kennisgewings, regsprosesse, state en korrespondensie wat gestuur word.

'n Skriftelike kennisgewing of kommunikasie wat werklik deur enigeen van ons ontvang is, sal voldoende skriftelike kennisgewing of kommunikasie wees, ongeag of dit na 'n gekose adres gestuur is of daar afgelewer is, of nie.

16. Algemeen

Indien ons u enige verlenging toestaan, is dit nie ’n afstanddoening van enige van ons regte ingevolge hierdie ooreenkoms nie. Dit beteken dat selfs al laat ons enige afwyking van hierdie ooreenkoms toe, ons steeds ons regte ingevolge hierdie ooreenkoms het indien ons dié regte wil uitoefen.

U mag nie sonder ons skriftelike toestemming vooraf van enige van u regte ingevolge hierdie ooreenkoms afstand doen nie. Ons mag, sonder kennisgewing aan u, ons regte en verpligtinge ingevolge hierdie ooreenkoms aan enige derde party sedeer/oordra en delegeer.

Ons hanteer alle terugsendings en terugbetalings van goedere ooreenkomstig ons standaardterugsendingsbeleide.

Enige bepaling in hierdie ooreenkoms wat onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of kan word, in enige jurisdiksie wat deur hierdie ooreenkoms geraak word, is kragteloos in soverre dit sodanige verbod of onafdwingbaarheid in sodanige jurisdiksie betref en dit word van die res van hierdie ooreenkoms geskei, sonder om die oorblywende bepalings van hierdie ooreenkoms ongeldig te maak of die geldigheid of afdwingbaarheid van sodanige bepaling in enige ander jurisdiksie te beïnvloed.

Ons kan hierdie bepalings in die toekoms wysig deur u 5 (vyf) dae kennis van dié wysiging te gee (en hierdie kennisgewing na die adres wat u in die kwotasie gekies het te stuur). Indien u nie met enige wysigings akkoord gaan nie, het u die reg om hierdie ooreenkoms te beëindig en u kredietfasiliteit te kanselleer deur die volle uitstaande bedrag op sodanige kredietfasiliteit ingevolge hierdie ooreenkoms te betaal.

Hierdie bepalings is in Engels, Afrikaans, Zoeloe, Xhosa en Sesotho beskikbaar.

​​
top